Aidapeosaali sisekorraeeskirjad

Käesolevad sisekorraeeskirjad reguleerivad kinnistu ja selle päraldiste kasutusse andmist,
kasutamist, samuti Aidapeosaali kasutamise/kasutaja/kasutusse andja õigusi ja kohustusi.
Aidapeosaali töötaja teavitab peosaali tellimise soovi korral potentsiaalset kasutajat
sisekorraeeskirjadest. Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda Aidapeosaali kodulehel
(www.aida.ee). Aidapeosaal (kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma
äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei
oma kohustust anda peosaali kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest. Aidapeosaali kasutajaks on selle tellinud isik.
1. Aidapeosaali kasutusse andmine, kasutuse tasu tasumine
1.1. Aidapeosaali või selle osa annab kasutusse LUMIRA OÜ juhatuse liige või
juhatuse poolt volitatud isik (edaspidi: kasutusse andja). Aidapeosaali või selle osa
broneerimiseks tuleb kasutajal tasuda broneerimistasu, mis on peosaali rentimise
kogusummast viiskümmend protsenti (50%). Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui kasutaja ise mingil põhjusel loobub peosaali kasutamisest või punktis 1.2. nimetatud juhul
(kasutaja ei tasu enne peosaali kasutamist kasutustasu). Broneerimistasu mitteõigeaegsel
tasumisel on kasutusse andjal õigus broneering ühepoolselt ilma teatamata tühistada.
1.2. Sularahatehingu puhul tasub Aidapeosaali kasutaja peosaali või selle osa kasutamise
tasu vahetult enne peosaali kasutamist. Kui peosaali kasutamise eest ei tasuta enne selle
kasutamist võib kasutusse andja keelduda Aidapeosaali või selle osa kasutada anda. Enne
peosaali kasutamist viiakse läbi lühike instrueerimine, mille käigus täidetakse peosaali
kasutaja kohta lisatud kasutusleht ning avatakse renditavate ruumide uksed. Peosaali
kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, peosaali kasutamisel
tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni peosaali
kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.
1.3. Juhul kui lepitakse kokku täiendavate teenuste osutamises, või on tekitatud peosaalile
materiaalset kahju, nõutakse nende teenuste või tekitatud kahjude eest täiendavat tasu pärast teenuse osutamist või kahju suuruse kindlaks tegemist.
1.4. Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest peosaali kasutusse andjat.
Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub kasutusse andja. Juhul kui
kasutajal on teada peosaalile tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.
1.5. Kasutusse andja kontrollib peosaali seisukorda, kui peosaali kasutamise tagajärjel on
tekkinud kasutusse andjal kahjusid või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib
need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arvekasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu.
1.6. Peosaali kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi
eelloetletud peosaali tasude tasumise järgselt.
2. Puhkekeskuse territooriumi kasutusjuhised
2.1. Peosaali territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb
parkida selleks ettenähtud kohta. Peosaali teenindusukse ette on lubatud sõita ainult kauba
peale- ja mahalaadimiseks.
2.2. Territooriumil võib viibida pea kõikjal (välja arvatud punktides 2.2. ja 2.3. nimetatud
kohtades). Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud, ilutaimed ja ilupuud
(tähistatud punaste tähistega) mida ei tohi kahjustada ning territooriumil asub üks tiik, mis on
sügav ja ohtlik. Keelatud on viibida ehitusjärgus olevate ehitiste territooriumil.
2.3. Territooriumil on keelatud maha loopida prügi ning mitte liikuda märjal ajal pehme
pinnasega kohtades.
2.4. Keelatud on väljaspool selleks ettenähtud kohti tarbida alkoholi, tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms) urineerida, oksendada jms.
2.5. Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju
loodusele.
2.6. Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.
2.7.Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui on kasutusse andjale teatatud.
3. Puhkekeskuse ruumide ja lahtiste rõdude kasutamine
3.1. Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele.
3.2. Suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud kohas.
3.3. Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta. Mujale prügi loopimine ei
ole lubatud.
3.4. Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargus, pahatahtlik
kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)
3.5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud.
3.6. Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks
mitteettenähtud kohas.
3.7. Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.
4. Kasutaja õigused
4.1. Kasutada peosaali või seda osa peosaalist, mis on talle kasutada antud ja kasutada
selles leiduvat (nõud, mööbel, raamatud, mängud, teler, muusikakeskus, internet jms)
vastavalt kasutusotstarbele.4.2.Nõuda tema poolt tellitud teenuste osutamist kasutusse andjalt nii nagu talle on see sobiv ajaliselt, väljaarvatud kella 23.00-09.00. Juhul kui teenuse osutamine on oluliselt viivitatud ning kasutaja soovib sellest loobuda, on tal õigus sellest loobuda ja selle eest tasu mitte tasuda. Samuti on kasutajal õigus nõuda leppetrahvi, mis arvestatakse siis kasutustasust maha ja tasaarveldatakse või kantakse tagasi kasutaja arvele, kuid mitte rohkem kui 15€ ulatuses.
5. Kasutaja kohustused
5.1. Kasutaja on kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega enne Aidapeosaali kasutamist.
5.2. Kohustub tasuma sisekorraeeskirjadega sätestatud tasusid tähtaegselt.
5.3. Kohustub täitma Aidapeosaali sisekorraeeskirju.
5.4. Informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest õnnetusjuhtumitest.
5.5. Esitama teenuste tellimised vähemalt 3 ööpäev enne nende osutamist.
5.6. Kohustub võtma peosaali kasutusse või andma peosaali üle kokkulepitud ajal.
6. Kasutusse andja õigused
6.1. Nõuda tasu vastavalt kokkulepitud hinnale või kui see muutub vaidluse objektiks,
vastavalt kodulehel (www.aida.ee) avaldatud hinnakirjale. Samuti nõuda täiendavat tasu
täiendavate teenuste osutamise eest või talle tekitatud kahjude korvamiseks selle
taastamisväärtuse järgi.
6.2. Anda punktis 1.5. nimetatud ülevaatuslehe ja arve koostamise järgselt peosaali
kasutamiseks teistele kasutajatele.
6.3. Kutsuda korrale kasutajat kasutuseeskirjade rikkumisel ning kui sellest ei ole abi, nõuda
kasutuse lõpetamist ning kasutajad ära saata peosaalist. Samuti keelduda peosaali kasutusse andmisest kui kasutustasud on tasumata. Vajadusel kasutada selle toimingu läbiviimiseks turvafirma või politsei kaasabi. Seejuures tasutud tasusid ei tagastata.
6.4. Arvestada viivist tasumata arvetelt 0,5% ööpäevas (tasumata summast). Nõuda sisse
võlgasid Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras (sh viiviseid).
7. Kasutusse andja kohustused
7.1. Anda peosaal või selle osa kasutajale kasutamiseks kokkulepitud ajal ja võtta see vastu
kokkulepitud ajal.
7.2. Andma igakülgset informatsiooni kasutajale, täitma sisekorraeeskirjadega määratud
dokumendid ja instrueerima peosaali kasutajat.
7.3. Osutama tellitud teenuseid õigeaegselt ja korrektselt.
8. Lõppsätted
8.1. Sisekorraeeskirjad on aluseks pooltevaheliste vaidluste lahendamisel.
8.2. Kasutaja kohustused kasutusse andja ees lõpevad mitte üleandmise vaid kõigi arvete
tasumise järgselt.
8.2. Kasutusse andja kontaktandmed: telefon +372 56 828 828, e-post info@aida.ee

Scroll to Top