AidaPeosaali kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevaid kasutustingimusi ei ole lubatud kopeerida ega muul viisil
      kasutada, kui ainult kasutustingimustes märgitud õigussuhte raames.
1.2 Käesolevad kasutustingimused kohalduvad peosaali ja selle kasutajate
      vahelistele suhetele peosaali kasutusse andmisel või peosaali muude
      teenuste tellimisel. Kasutaja tutvub enne broneerimist, teenuste tellimist ja
      peosaali kasutama hakkamist käesolevate kasutustingimustega ning selle
      lahutamatute lisadega ja kinnitab kasutustingimuste ning lisadega
      nõustumist.
1.3 Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks on veebilehel www.aida.ee
      kättesaadav hinnakiri ning kasutustingimuste lõpus olevad Lisa 1 (vara
      kokkuleppeline hüvitamisväärtus ja Lisa 2 (tuleohutuseeskiri). Kui pooled
      sõlmivad teisi kirjalikke kokkuleppeid või allkirjastavad dokumente seoses
      peosaali kasutamise või muude teenustega, siis muutuvad need samuti
      kasutustingimuste lahutamatuks osaks.
1.4 “Aida peosaali” kasutusse andja on OÜ LUMIRA, registrikood 14583784,
      aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kesa tn 3, 50115, elektronposti aadress            info@aida.ee, telefoninumber +372 5682 8828 või +372 5686 8868.
1.5 “Peosaal” on peosaal koos selle päraldiste ning peosaali ümbritseva
      territooriumi ning kinnistu ja selle päraldistega.
1.6 Kasutaja saab tellida kogu maja kasutamise, väikese või suure peosaali
      kasutamise. Väike saal asub maja teisel korrusel ja suur saal esimesel  korrusel.
1.7 Peosaali kasutajaks on vähemalt 25-aastane isik, kes peosaali broneeris või
      muul viisil teenuseid tellis.
1.8 Aida peosaalis kasutatakse tehnilist valvet turvakaameratega ning pooled
      lepivad kokku, et Aida peosaal võib kasutada videosalvestisi tuvastamaks
      ning tõendamaks vara kahjustamist selle viibimisel kasutaja valduses.
1.9 Peosaali üleandmine toimub kasutusaja alguskuupäeval alates kell 15.00
      ning peosaali üleandmine loetakse toimunuks võtmete üleandmisega
      poolte kokkulepitud ajal peale kogu teenuse eest tasumist. Koos võtmete
      üleandmisega sõlmitakse peosaali üleandmis-vastuvõtmisakt.
      Igasugustest puudustest ja kahjudest koha peal peab kasutaja koheselt
      informeerima Aida peosaali esindajat. Vastasel juhul loetakse, et kahju
      tekkis kasutaja või tema külaliste kasutuse tagajärjel.
1.10Aida Peosaali muud teenused, mida soovitakse tellida peosaali kasutamise ajaks,                    tuleb esitada vähemalt 3 (kolm) päeva enne teenuse soovitud osutamist. Selliseid                    teenuseid osutatakse täiendava tasu eest, milles eelnevalt kokku lepitakse.                    1.11 Kõikidele kasutustingimustes nimetatud teenustele ja tasudele lisandub käibemaks              20%, kui ei ole sätestatud teisiti.                                                                                                  1.12 Aida peosaal jätab endale õiguse valida kasutajaid oma äranägemise järgi, teiste                    turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda          peosaali kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul, kui selline isik on                                  broneerimistasu tasunud, tagastatakse broneerimistasu talle hiljemalt 3 (kolme) päeva            jooksul alates vastava teate edastamisest.                                                                                    1.13 Aida peosaalil on õigus kontrollida kasutustingimuste täitmist ja nõuda peosaali kohest        kasutuse lõpetamist ning külaliste lahkumist peosaali territooriumilt, kui kasutaja rikub            käesolevaid kasutustingimusi. Sellisel juhul tasutud summasid ei tagastata.                           1.14 Aida peosaalil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid,          kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest või kehtivast                          seadusest.

2. Broneerimine, tasumine ja tagatisraha

2.1 Peosaali kasutamise hinnad on nähtavad Aida peosaali kodulehel menüü
      alapunktis “hinnakiri”.
2.2 Broneeringu tegemisel tuleb kasutajal kõigepealt tasuda Aida peosaali
      poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks broneerimistasu, mis on 50%
      peosaali kasutamise kogusummast.  Kasutaja teeb broneeringu alles siis, kui on oma              soovis kindel. Kui kasutaja tahab eelnevalt peosaali üle vaadata, siis tuleb seda teha enne
      broneerimist. Kasutaja poolt tühistamisel rakendub punkt 3 ning
      broneerimistasu ei tagastata. Enne peosaali või muu teenuse kasutamist
      tuleb kasutajal tasuda ülejäänud summa Aida peosaali poolt esitatud arvel
      märgitud tähtajaks. Tavaliselt esitatakse arve ülejäänud summa osas
      vähemalt 14 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva ning arve peab olema
      tasutud 7 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva. Pooled võivad kokku
      leppida sularahas tasumise Aida peosaali poolt määratud tähtajaks. Teiste
      tellitud teenuste eest võib arve kasutajale esitada Aida peosaal või tema koostööpartner.
2.3 Kui kasutaja on tellinud toitlustuse Aida peosaalilt või tema
      koostööpartnerilt, tuleb pärast tellimuse esitamist tasuda Aida peosaali või
      tema koostööpartneri poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks toitlustuse
      ettemaks 200 eurot.
2.4 Esmakordne Aida peosaali näitamine on kasutajale tasuta. Kui Aida
      peosaalilt või tema koostööpartnerilt on tellitud toitlustus vähemalt 30
      inimesele ning kasutaja on tasunud toitlustuse ettemaksu punkti 2.3
      kohaselt, siis järgmised kokkusaamised Aida peosaalis enne kasutamise
      kuupäeva on samuti tasuta. Kui toitlustust ei ole tellitud või on tellitud alla30 inimesele,          siis iga järgnev Aida peosaali näitamine enne kasutamise kuupäeva maksab                              30 eurot tund.                                                                                                                                       2.5Kasutajal tuleb enne peosaali kasutamist tasuda tagatisraha Aida peosaali poolt                      esitatud arvel märgitud tähtajaks. Tagatisraha summale käibemaksu ei lisandu. Kui                  kasutaja tellib Aida peosaalilt või tema koostööpartnerilt toitlustuse, siis on peosaali                kasutamise eest tagatisraha 100 eurot. Kui kasutaja Aida peosaalilt toitlustust ei telli, siis          on tagatisraha suurus võrdne kasutamise kogusummaga (rendihind). Tagatisraha                      kohaldatakse nagu leppetrahvi, mis ei välista kahju nõudmist juhul, kui tagatisraha ei                kata    tekitatud kahjusid. Pooled võivad kokku leppida sularahas tasumise Aida peosaali        poolt määratud tähtajaks.                                                                                           2.6Tagatisraha tagastatakse 3 (kolme) päeva jooksul peale teenuste osutamise lõpetamist,          kui rikkumisi ja kahjustusi selle perioodi jooksul ei avastata. Kui kahju ületab tagatisraha          suuruse, on kasutaja kohustatud tasuma tagatisraha ületava kahju suuruse. Kui kahju on        tagatisraha suurusest väiksem, siis tagastatakse kasutajale tagatisrahast ülejääv summa.  2.7 Peosaali kasutuse hinnale lisandub koristustasu 100 eurot. Kui kasutaja tellib Aida                    peosaalilt või tema koostööpartnerilt toitlustuse vähemalt 30 inimesele, siis koristustasu        ei lisandu. Koristustasu ei sisalda kasutaja, tema külaliste või toitlustaja, kes ei ole Aida            peosaali koostööpartner, poolt kaasa võetud nõude pesemist.                                                2.8 Kokkulepitud teenuse ja rikkumise eest tasumise tähtajast mitte kinnipidamise korral on        Aida peosaalil õigus nõuda kasutajalt viivist 0,5% tasumisele kuuluvalt summalt iga                  viivitatud päeva eest.

3. Tühistamine

3.1Kasutaja tellimust ja broneeringut saab tühistada kasutaja või tema poolt
     volitatud isik.
3.2Kasutaja poolt tühistamisel ei tagastata juba tasutud summasid, v.a
     tagatisraha punktis 3.3 nimetatud erandiga. Kui kasutaja ei tasu enne
     peosaali kasutamist kogu summat või ei ilmu kokkulepitud ajaks kohale,
     loetakse, et kasutaja on peosaali kasutamise tühistanud ning tasutud
     summasid ei tagastata, v.a tagatisraha punktis 3.3 nimetatud erandiga.
3.3Kui Aida peosaal ei leia tühistatud ajaks uut kasutajat, võib Aida peosaal
     kasutajalt nõuda tasumata summade tasumist ka peosaali kasutamise või
     muu tellimuse tühistamise eest, kuna sel juhul on tegemist Aida peosaali
     saamata jäänud tuluga. Sellisel juhul arvestatakse tagatisrahast nõutav
     summa maha. See ei välista nõuete esitamist kasutaja vastu, kui
     tagatisraha ei kata saamata jäänud tulu suurust. Ülejääva summa
     tagastamine toimub punktis 2.6 märgitud viisil.
3.4Toitlustust saab tühistada 14 (neliteist) päeva enne määratud aega, kuid sel
     juhul ei tagastata toitlustuse tellinud kasutajale punkti 2.3 kohaselt tasutud
     ettemaksu. Pärast eelnevalt nimetatud tähtaega toitlustuse tühistamiseltuleb tasuda               algselt kokkulepitud summa. Toitlustuse vähendamine on võimalik kokkuleppel.
3.5Broneerimistasu tähtaegselt tasumata jätmisel on Aida peosaalil õigus
     broneering tühistada ilma ette teatamata.

4. Kasutaja üldised kohustused

4.1 Kasutaja kohustub esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat
      elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Kasutaja kohustub andma Aida
      peosaalile teada kohale tulevate külaliste arvu vähemalt 7 päeva enne
      peosaali kasutamist.
4.2 Peosaali esimese korruse (suure) peoruumi kasutusõigus lõpeb hiljemalt
      kokku lepitud kasutusaja lõppemise hommikul kell 06.00. Teisi ruume ning
      väliterritooriumi on õigus kasutada kuni kasutusaja lõpu kuupäeva kellani
      12.00, mil pooled vormistavad üleandmis-vastuvõtmisakti. Pooled võivad
      kokku leppida erinevas üleandmise ajas, mis ei tohi olla hiljem kui
      lahkumise päeval kell 12.00. Alates kell 12.00 peavad külalised olema
      lahkunud, peosaal ja selle territoorium koristatud, kõik kasutaja ja tema
      külaliste isiklikud asjad kaasa võetud, sh söögid, taara ja tehnika kaasa
      võetud, parkla autodest tühi ning võtmed tagastatud.
4.3 Võtmete tagastamisel sõlmivad pooled üleandmis-vastuvõtmisakti, kuhu
      märgitakse peosaali seisukord, kas on koristatud ning tekitatud kahjud,
      mida kasutaja kinnitab oma allkirjaga. Peosaali esindaja tuleb peosaali üle
      vaatama kuni 1 tund enne kasutusaja lõppu või kokkulepitud ajal. Kasutaja
      ei tohi lahkuda enne kui peosaali esindaja on saabunud.
4.4 Kasutaja peab suhtuma heaperemehelikult peosaali varasse ning
      kasutama seda vastavalt otstarbele ja mitte lõhkuma. Keelatud on viibida
      diivanitel/voodites/laudadel jalanõudes. Lõhkumiseks peetakse näiteks
      õllekappadega vms vastu mööblit löömist, kui selle tagajärjel tekib
      mööblile kahjustusi.
4.5 Kasutaja peab koristama enda ja külaliste järelt prügi. Koristatud ruumiks
      või territooriumiks loetakse olukorda, mil seal ei viibi üleskorjatavat prügi
      (sh taarat). Laudu ja põrandaid kasutaja pesema ei pea.
4.6Peosaali kasutusse andmise järgselt kuni kasutamise lõpetamiseni
     vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, peosaali kasutamisel tekkivate
     võimalike kahjude ning kasutustingimuste täitmise ning oma külaliste
     turvalisuse, ohutuse ja käitumise eest kasutaja.
4.7 Vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms korral kohustub
     kasutaja hüvitama tekitatud varalise kahju. Peosaali üleandmisel sõlmitavas
     üleandmis-vastuvõtmisaktis on näited vara hüvitamisväärtusest. Kasutaja
     nõustub, et Aida peosaal ei pea üleandmis-vastuvõtmisaktis nimetatud vara
     väärtust tõendama ning vara väärtuses on kokkulepitud nagu üleandmis-
     vastuvõtmisakt seda näitab. Üleandmis-vastuvõtmisakt ei hõlma kogu vara.
     Üleandmis-vastuvõtmisaktis nimetamata vara tuleb hüvitada
     taastamisväärsuse ulatuses, taastamise võimatuse korral tuleb hüvitada
     samaväärse vara soetamise maksumus.                                                                                           4.8Kasutaja peab       järgima Eesti Vabariigi seadusi, politsei ja peosaali esindaja
     seaduslikke nõudmisi, juhiseid ja korraldusi. Kasutajal ja tema külalistel on
     keelatud tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargus,
     pahatahtlik kahjustamine, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms).
4.9 Kasutaja peab vältima võõraste isikute sissepääsu hoonesse ning nende
     poolt vara kahjustamist.
4.10 Kasutaja ei tohi peosaali anda allkasutusse ilma Aida peosaali kirjaliku
     nõusolekuta.
4.11 Kui kasutaja soovib kasutada peosaalis ja selle territooriumil kolmanda
     isiku teenuseid, siis tuleb teenus ja selle osutamise täpne koht eelnevalt
     Aida peosaaliga kirjalikult kokku leppida.
4.12 Kogu tegevus, sh tehniline lahendus, asjaga seotud isikud ning ajakava,
     peavad olema Aida peosaaliga eelnevalt kirjalikult kokkulepitud ning
     saadetud sellekohane elektronkiri aadressil info@aida.ee.
4.13 Kasutaja peab esimesel võimalusel Aida peosaali informeerima
     kahjudest, muudest õnnetusjuhtumitest peosaalis ja selle territooriumil
     ning vältimatust ohust peosaalile.

5. Peosaali ruumide, lahtiste rõdude ja inventari kasutamine

5.1 Kasutaja ja tema külalised kasutavad peosaali või seda osa peosaalist, mis
     on kasutajale kasutada antud ja selles leiduvat (nõud, mööbel, raamatud,
     mängud, teler, muusikakeskus, internet jms) ning ei tungi sinna, kuhu pole
     lubatud.
5.2 Lahkudes tuleb sulgeda aknad ja uksed ning kustutada tubade ja saalide
     valgus. Samuti tuleb kaasa võtta kasutajale ja tema külalistele kuuluvad
     asjad. Aida peosaal ei vastuta kasutaja poolt ruumidesse ja territooriumile
     mahajäetud asjade eest. Sellegipoolest üritab Aida peosaal teha
     kasutajatega koostööd, et kadunud asju leida ja tagastada.
5.3 Prügi hoones sees ja väliterritooriumil, sh suitsukonid ja taara, tuleb koguda
     prügikottidesse ja prügikotid tuleb panna hoone kõrval asuvasse
     prügikonteinerisse. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud. Lahkudes tuleb
     võtta kaasa kogu ülejäänud toit ning visata ära ka toidujäägid külmkapist.
5.4 Väikeses saalis olemasolevad peosaali nõud tuleb kasutajal endal ära
     pesta, v.a punktis 2.7 sätestatud juhul.
5.5 Ruumidesse ja territooriumile ei ole lubatud inimesi rohkem kui Aida
     peosaalile teatati.
5.6 Hoone esimesel korrusel võib suures saalis välijalanõudes viibida, kuid
     teise korruse väikeses saalis on välijalanõudes viibimine rangelt keelatud.
5.7 Keelatud on paberkahurite (konfetid) kasutamine peosaalis ja selle
     territooriumil.
5.8 Keelatud on säraküünalde ning muude tuleohtlike seadmete, sh suitsu- ja
     tossumasinate, soojapuhurite ning ehituslampide kasutamine peosaalis ja
     selle territooriumil.5.9 Keelatud on lahtise tule (sh lõkke) tegemine, tõrvikute ja küünalde
     põletamine ning vesipiibu kasutamine peosaalis ja selle territooriumil, v.a
     kirjalikul kokkuleppel Aida peosaaliga. Juhul, kui kokkuleppel on lubatud
     vesipiibu kasutamine, küünalde, tõrvikute vms põletamine või tuli kaminas,
     siis vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi võimalike tekkida võivate kahjude
     eest.
5.10 Keelatud on koormata ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta elektrivõrku
     suurt võimsust vajavate elektriseadmetega.
5.11 Keelatud on ruumidesse riputada dekoratsioone, seinte külge kleepida,
     augustada või muul moel kinnitada plakateid ja muud materjali ilma
     eelneva kirjaliku kokkuleppeta.
5.12 Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada
     selleks mitte ettenähtud kohas.
5.13 Kraanikaussidest ei tohi alla lasta olmejäätmeid, mis võivad tekitada
     ummistuse.
5.14 Keelatud on siseruumides suitsetamine.
5.15 Keelatud on mööbli teisaldamine.

6. Peosaali territooriumi kasutamine

6.1 Peosaali territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda.
     Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Peosaali teenindusukse ette
     on lubatud sõita ainult kauba peale- ja mahalaadimiseks.
6.2 Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud, ilutaimed ja
     ilupuud, mida ei tohi kahjustada ning tiik, mis on sügav ja võib osutuda
     ohtlikuks. Tegemist on ilutiigiga ning selles ujumine on keelatud.
6.3 Keelatud on viibida ehitusjärgus olevate ehitiste territooriumil ning märjal
     ajal pehme pinnasega kohtades.
6.4 Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või
     tekitada kahju loodusele.
6.5 Peoruumi naabruses elavate isikute rahu ei tohi häirida. Öörahu on
     ajavahemikus kell 23.00 kuni 06.00. Pärast kella 23.00 toimuvad pidustused
     ja muusika mängimine suletud uste ja akendega siseruumides.
6.6 Ilutulestikku ei tohi lasta hiljem kui kell 23.00 ning ilutulestikku on lubatud
     lasta üksnes lõkkeplatsilt ja eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel.
6.7 Lemmikloomad ei ole peosaalis ja selle territooriumil lubatud, v.a
     kokkuleppel Aida peosaaliga.

7. Leppetrahvid

7.1 Peosaali tagastamisega viivitamisel maksab kasutaja leppetrahvi 100 eurot
     iga viivitatud tunni eest.
7.2 Kui kasutaja rikub ükskõik millist punktides 4-6 sätestatud kohustust, võib
     Aida peosaal otsustada, et tagatisraha ei kuulu tagastamisele. Minimaalneleppetrahv               punktides 4-6 sätestatud kohustuse rikkumise eest on 100
     eurot.
7.3 Kui kasutaja jätab koristamata peosaali või väliterritooriumi punktides 4.5,
     5.3 ja 5.4 nimetatud viisil, kohustub kasutaja tasuma täiendavalt 100 eurot
     koristuse tasu.

8. Lõppsätted

8.1 Kaebused tuleb esitada esimesel võimalusel elektronposti aadressil
     info@aida.ee. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2 Aida peosaali ja selle kasutajate vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti
     õigust.
8.3 Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse
     vaidlus Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas, Eesti Vabariigis.
8.4Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse
     kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti
     tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa
     Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.

Lisad: 

1. Tuleohutuseeskiri.

Lisa 1 – Tuleohutuseeskiri

Iga füüsiline isik on kohustatud järgima Aida peosaalis ja selle territooriumil
kehtestatud tuleohutuseeskirju, sh:

 

  1. vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;
  2. lahkumisel hoonest lülitama välja elektriseadmed;
  3. tutvuma evakuatsiooniteede ja tulekustutusvahendite paiknemisega;
  4. mitte lubama alaealiste kasutada süütevahendeid;
  5. suitsetama ainult selleks ettenähtud kohtades väljapool maja;
  6. mitte asetama kütteallikatele süttivaid esemeid;
  7. mitte tegema territooriumil tuld ilma Aida peosaali nõusolekuta ning selleks mitte ettenähtud kohas ega jätma tuld järelevalveta;
  8. mitte kasutama mitte töökorras olevaid elektriseadmeid;
  9. mitte sulgema ega takistama evakuatsiooniteid ega hädaväljapääse.

Tegutsemine tulekahju korral:

1. tulekahju avastamisel on kõik inimesed kohustatud väljuma hoonest
    mööda määratud evakuatsiooniteed;
2. viivitamatult tuleb teatada häirekeskusele telefonil 112, kus tulekahju on
    puhkenud ja mis põleb, nimetades oma ees- ja perekonnanime;
3. tagama eelkõige enda ohutuse ning seejärel teiste ohutuse;
4. võimaluse korral asuma tuld kustutama;
5. tõkestada tule levikut uste ja akende sulgemisega;
6. informeerida Aida peosaali esindajat tulekahjust;
7. tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada
    tulekahju tekkekoht ja ulatus; võimalik oht inimestele; muud tulekahjuga
    kaasneda võivad ohud.

Scroll to Top