AidaPeosaali kasutustingimused

1. Üldsätted
1.1 Käesolevaid kasutustingimusi ei ole lubatud kopeerida ega muul viisil kasutada, kui ainult kasutustingimustes märgitud õigussuhte raames.
1.2 Käesolevad kasutustingimused kohalduvad “AidaPeosaali” kompleksi edaspidi “peosaal”, asukohaga Lennuvälja tee 1, Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond 61702 ja selle kasutajate vahelistele suhetele peosaali või selle osade kasutusse andmisel või peosaali muude teenuste tellimisel. Kasutaja tutvub enne broneerimist, teenuste tellimist ja peosaali kasutama hakkamist käesolevate kasutustingimustega ning selle lahutamatute lisadega ja kinnitab kasutustingimuste ning lisadega nõustumist.
1.3 Kasutustingimuste lahutamatuteks lisadeks on veebilehel www.aida.ee kättesaadav hinnakiri, kasutustingimuste lõpus olev Lisa 1 (tuleohutuseeskiri) ning peosaali ruumide üleandmisel sõlmitav üleandmis-vastuvõtmisakt. Kui pooled sõlmivad teisi kirjalikke kokkuleppeid või allkirjastavad dokumente seoses peosaali kasutamise või muude teenustega, siis muutuvad need samuti kasutustingimuste lahutamatuks osaks.
1.4 Peosaali kasutusse andja on OÜ Aida Peosaal, registrikood 16705487, aadress Lennuvälja tee1, Külitse alevik, Kambja vald, Tartumaa 61702, elektronposti aadress info@aida.ee, telefoninumber +372 56 828 828 või +372 56 868 868.
1.5 Peosaal on peosaal koos selle päraldiste ning peosaali ümbritseva territooriumi ning kinnistu ja selle päraldistega.
1.6 Kasutaja saab tellida kogu maja kasutamise, väikese või suure peosaali kasutamise. Väike saal asub maja teisel korrusel ja suur saal maja esimesel korrusel.
1.7 Peosaali kasutajaks on vähemalt 25-aastane isik, kes peosaali broneeris või muul viisil teenuseid tellis.
1.8 Peosaalis kasutatakse tehnilist valvet turvakaameratega ning pooled lepivad kokku, et peosaal võib kasutada videosalvestisi tuvastamaks ning tõendamaks vara kahjustamist selle viibimisel kasutaja valduses.
1.9 Peosaali üleandmine toimub kasutusaja alguskuupäeval alates kell 15.00 ning peosaali üleandmine loetakse toimunuks võtmete üleandmisega poolte kokkulepitud ajal peale kogu teenuse eest tasumist. Koos võtmete üleandmisega sõlmitakse peosaali üleandmis-vastuvõtmisakt. Igasugustest puudustest ja kahjudest koha peal peab kasutaja koheselt informeerima peosaali esindajat. Vastasel juhul loetakse, et kahju tekkis kasutaja või tema külaliste kasutuse tagajärjel.
1.10 Peosaali muud teenused, mida soovitakse tellida peosaali kasutamise ajaks, tuleb esitada vähemalt 3 (kolm) päeva enne teenuse soovitud osutamist. Selliseid teenuseid osutatakse täiendava tasu eest, milles eelnevalt kokku lepitakse.
1.11 Kõik kasutustingimustes nimetatud teenused ja tasud sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu, kui ei ole sätestatud teisiti.
1.12 Peosaal jätab endale õiguse valida kasutajaid oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda peosaali kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul, kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse broneerimistasu talle hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates vastava teate edastamisest.
1.13 Peosaalil on õigus kontrollida kasutustingimuste täitmist ja nõuda peosaali kohest kasutuse lõpetamist ning külaliste lahkumist peosaali territooriumilt, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Sellisel juhul tasutud summasid ei tagastata.
1.14 Peosaalil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest või kehtivast seadusest.

2. Broneerimine, tasumine ja tagatisraha
2.1 Peosaali kasutamise hinnad on nähtavad peosaali kodulehel aadressil www.aida.ee menüü alapunktis “hinnakiri”.
2.2 Broneeringu tegemisel tuleb kasutajal kõigepealt tasuda peosaali poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks broneerimistasu, mis on 50% peosaali kasutamise kogusummast. Kasutaja teeb broneeringu alles siis, kui on oma soovis kindel. Kui kasutaja tahab eelnevalt peosaali üle vaadata, siis tuleb seda teha enne broneerimist. Kasutaja poolt tühistamisel rakendub käesoleva kasutustingimuste punkt 3 ning broneerimistasu ei tagastata. Enne peosaali või muu teenuse kasutamist tuleb kasutajal tasuda ülejäänud summa peosaali poolt esitatud arvel märgitud tähtajaks. Tavaliselt esitatakse arve ülejäänud summa osas vähemalt 14 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva ning arve peab olema tasutud 7 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva. Pooled võivad kokku leppida sularahas tasumise peosaali poolt määratud tähtajaks. Teiste tellitud teenuste eest võib arve kasutajale esitada peosaal või tema koostööpartner.
2.3 Kui kasutaja on tellinud toitlustuse peosaalilt või tema koostööpartnerilt, tuleb pärast tellimuse esitamist tasuda peosaali või tema koostööpartneri poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks toitlustuse ettemaks 200 eurot.
2.4 Esmakordne peosaali näitamine on kasutajale tasuta. Kui peosaalilt või tema koostööpartnerilt on tellitud toitlustus vähemalt 30 inimesele ning kasutaja on tasunud toitlustuse ettemaksu punkti 2.3 kohaselt, siis järgmised kokkusaamised peosaalis enne kasutamise kuupäeva on samuti tasuta. Kui toitlustust ei ole tellitud või on tellitud alla 30 inimesele, siis iga järgnev peosaali näitamine enne kasutamise kuupäeva maksab 30 eurot tund.
2.5 Kasutajal tuleb enne peosaali kasutamist tasuda tagatisraha peosaali poolt esitatud arvel märgitud tähtajaks. Tagatisraha summale käibemaksu ei lisandu. Kui kasutaja tellib peosaalilt või tema koostööpartnerilt toitlustuse, siis on peosaali kasutamise eest tagatisraha 100 eurot. Kui kasutaja peosaalilt toitlustust ei telli, siis on tagatisraha suurus võrdne kasutamise kogusummaga (rendihind). Tagatisraha kohaldatakse nagu leppetrahvi, mis ei välista kahju nõudmist juhul, kui tagatisraha ei kata tekitatud kahjusid. Pooled võivad kokku leppida sularahas tasumise peosaali poolt määratud tähtajaks.
2.6 Tagatisraha tagastatakse 3 (kolme) päeva jooksul peale teenuste osutamise lõpetamist, kui rikkumisi ja kahjustusi selle perioodi jooksul ei avastata. Kui kahju ületab tagatisraha suuruse, on kasutaja kohustatud tasuma tagatisraha ületava kahju suuruse. Kui kahju on tagatisraha suurusest väiksem, siis tagastatakse kasutajale tagatisrahast üle jääv summa.
2.7 Peosaali kasutuse hinnale lisandub koristustasu 100 eurot. Kui kasutaja tellib peosaalilt või tema koostööpartnerilt toitlustuse vähemalt 30 inimesele, siis koristustasu ei lisandu. Koristustasu ei sisalda kasutaja, tema külaliste või toitlustaja, kes ei ole peosaali koostööpartner, poolt kaasa võetud nõude pesemist.
2.8 Peosaali kasutuse hinnale lisandub klaaside rent 1.50€/inimene kui kasutaja tuleb oma jookidega. Klaaside renti ei lisandu kui kasutaja ostab joogid Peosaalilt. 
2.9 Kokkulepitud teenuse ja rikkumise eest tasumise tähtajast mitte kinnipidamise korral on peosaalil õigus nõuda kasutajalt viivist 0,5% tasumisele kuuluvalt summalt iga viivitatud päeva eest.

3. Tühistamine
3.1 Kasutaja tellimust ja broneeringut saab tühistada kasutaja või tema poolt volitatud isik.
3.2 Kasutaja poolt tühistamisel ei tagastata juba tasutud summasid, v.a tagatisraha punktis 3.3 nimetatud erandiga. Kui kasutaja ei tasu enne peosaali kasutamist kogu summat või ei ilmu kokkulepitud ajaks kohale, loetakse, et kasutaja on peosaali kasutamise tühistanud ning tasutud summasid ei tagastata, v.a tagatisraha punktis 3.3 nimetatud erandiga.
3.3 Kui peosaal ei leia tühistatud ajaks uut kasutajat, võib peosaal kasutajalt nõuda tasumata summade tasumist ka peosaali kasutamise või muu tellimuse tühistamise eest, kuna sel juhul on tegemist peosaali saamata jäänud tuluga. Sellisel juhul arvestatakse tagatisrahast nõutav summa maha. See ei välista nõuete esitamist kasutaja vastu, kui tagatisraha ei kata saamata jäänud tulu suurust. Ülejääva summa tagastamine toimub punktis 2.6 märgitud viisil.
3.4 Toitlustust saab tühistada 14 (neliteist) päeva enne määratud aega, kuid sel juhul ei tagastata toitlustuse tellinud kasutajale punkti 2.3 kohaselt tasutud ettemaksu. Pärast eelnevalt nimetatud tähtaega toitlustuse tühistamisel tuleb tasuda algselt kokkulepitud summa. Toitlustuse vähendamine on võimalik kokkuleppel.
3.5 Broneerimistasu tähtaegselt tasumata jätmisel on peosaalil õigus broneering tühistada ilma ette teatamata.

4. Kasutaja üldised kohustused
4.1 Kasutaja kohustub esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Kasutaja kohustub andma peosaalile teada kohale tulevate külaliste arvu vähemalt 7 päeva enne peosaali kasutamist.
4.2 Peosaali esimese korruse (suure) peoruumi kasutusõigus lõpeb hiljemalt kokku lepitud kasutusaja lõppemise hommikul kell 04.00. Teisi ruume ning väliterritooriumi on õigus kasutada kuni kasutusaja lõpu kuupäeva kellani 12.00, mil pooled vormistavad üleandmis-vastuvõtmisakti. Pooled võivad kokku leppida erinevas üleandmise ajas, mis ei tohi olla hiljem kui lahkumise päeval kell 12.00. Alates kell 12.00 peavad külalised olema lahkunud, peosaal ja selle territoorium koristatud, kõik kasutaja ja tema külaliste isiklikud asjad kaasa võetud, sh söögid, taara ja tehnika kaasa võetud, parkla autodest tühi ning võtmed tagastatud.
4.3 Võtmete tagastamisel sõlmivad pooled üleandmis-vastuvõtmisakti, kuhu märgitakse peosaali seisukord, kas on koristatud ning tekitatud kahjud, mida kasutaja kinnitab oma allkirjaga. Peosaali esindaja tuleb peosaali üle vaatama kuni 1 tund enne kasutusaja lõppu või kokkulepitud ajal. Kasutaja ei tohi lahkuda enne kui peosaali esindaja on saabunud.
4.4 Kasutaja peab suhtuma heaperemehelikult peosaali varasse ning kasutama seda vastavalt otstarbele ja mitte lõhkuma. Keelatud on viibida diivanitel/voodites/laudadel jalanõudes. Lõhkumiseks peetakse näiteks õllekappadega vms vastu mööblit löömist, kui selle tagajärjel tekib mööblile kahjustusi.
4.5 Kasutaja peab koristama enda ja külaliste järelt prügi. Koristatud ruumiks või territooriumiks loetakse olukorda, mil seal ei viibi üleskorjatavat prügi (sh taarat). Laudu ja põrandaid kasutaja pesema ei pea.
4.6 Peosaali kasutusse andmise järgselt kuni kasutamise lõpetamiseni vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, tervisekahjustuste, peosaali kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning kasutustingimuste täitmise ning oma külaliste turvalisuse, ohutuse ja käitumise eest kasutaja.
4.7 Vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms korral kohustub kasutaja hüvitama tekitatud varalise kahju. Peosaali üleandmisel sõlmitavas üleandmis-vastuvõtmisaktis on näited vara hüvitamisväärtusest. Kasutaja nõustub, et peosaal ei pea üleandmis-vastuvõtmisaktis nimetatud vara väärtust tõendama ning vara väärtuses on kokkulepitud nagu üleandmis-vastuvõtmisakt seda näitab. Üleandmis-vastuvõtmisakt ei hõlma kogu vara. Üleandmis-vastuvõtmisaktis nimetamata vara tuleb hüvitada taastamisväärsuse ulatuses, taastamise võimatuse korral tuleb hüvitada samaväärse vara soetamise maksumus.
4.8 Kasutaja peab järgima Eesti Vabariigi seadusi, politsei ja peosaali esindaja seaduslikke nõudmisi, juhiseid ja korraldusi. Kasutajal ja tema külalistel on keelatud tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargus, pahatahtlik kahjustamine, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms).
4.9 Kasutaja peab vältima võõraste isikute sissepääsu hoonesse ning nende poolt vara kahjustamist.
4.10 Kasutaja ei tohi peosaali anda allkasutusse ilma peosaali kirjaliku nõusolekuta.
4.11 Kui kasutaja soovib kasutada peosaalis ja selle territooriumil kolmanda isiku teenuseid, siis tuleb teenus ja selle osutamise täpne koht eelnevalt peosaaliga kirjalikult kokku leppida.
4.12 Kogu tegevus, sh tehniline lahendus, asjaga seotud isikud ning ajakava, peavad olema peosaaliga eelnevalt kirjalikult kokkulepitud ning saadetud sellekohane elektronkiri aadressil info@aida.ee.
4.13 Kasutaja peab esimesel võimalusel peosaali informeerima kahjudest, muudest õnnetusjuhtumitest peosaalis ja selle territooriumil ning vältimatust ohust peosaalile.

5. Peosaali ruumide, lahtiste rõdude ja inventari kasutamine
5.1 Kasutaja ja tema külalised kasutavad peosaali või seda osa peosaalist, mis on kasutajale kasutada antud ja selles leiduvat (nõud, mööbel, raamatud, mängud, teler, muusikakeskus, internet jms) ning ei tungi sinna, kuhu pole lubatud.
5.2 Lahkudes tuleb sulgeda aknad ja uksed ning kustutada tubade ja saalide valgus. Samuti tuleb kaasa võtta kasutajale ja tema külalistele kuuluvad asjad. Peosaal ei vastuta kasutaja poolt ruumidesse ja territooriumile mahajäetud asjade eest. Sellegipoolest üritab peosaal teha kasutajatega koostööd, et kadunud asju leida ja tagastada.
5.3 Prügi hoones sees ja väliterritooriumil, sh suitsukonid ja taara, tuleb koguda prügikottidesse ja prügikotid tuleb panna hoone kõrval asuvasse prügikonteinerisse. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud. Lahkudes tuleb võtta kaasa kogu ülejäänud toit ning visata ära ka toidujäägid külmkapist.
5.4 Väikeses saalis olemasolevad peosaali nõud tuleb kasutajal endal ära pesta, v.a punktis 2.7 sätestatud juhul.
5.5 Ruumidesse ja territooriumile ei ole lubatud inimesi rohkem kui peosaalile teatati.
5.6 Hoone esimesel korrusel võib suures saalis välijalanõudes viibida, kuid teise korruse väikeses saalis on välijalanõudes viibimine rangelt keelatud.
5.7 Keelatud on paberkahurite (konfetid) kasutamine peosaalis ja selle territooriumil.
5.8 Keelatud on säraküünalde ning muude tuleohtlike seadmete, sh suitsu- ja tossumasinate, soojapuhurite ning ehituslampide kasutamine peosaalis ja selle territooriumil.
5.9 Keelatud on lahtise tule (sh lõkke) tegemine, tõrvikute ja küünalde põletamine ning vesipiibu kasutamine peosaalis ja selle territooriumil, v.a kirjalikul kokkuleppel peosaaliga. Juhul, kui kokkuleppel on lubatud vesipiibu kasutamine, küünalde, tõrvikute vms põletamine või tuli kaminas, siis vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi võimalike tekkida võivate kahjude eest.
5.10 Keelatud on koormata ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta elektrivõrku suurt võimsust vajavate elektriseadmetega.
5.11 Keelatud on ruumidesse riputada dekoratsioone, seinte külge kleepida, augustada või muul moel kinnitada plakateid ja muud materjali ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta.
5.12 Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitte ettenähtud kohas.
5.13 Kraanikaussidest ei tohi alla lasta olmejäätmeid, mis võivad tekitada ummistuse.
5.14 Keelatud on siseruumides suitsetamine.
5.15 Keelatud on mööbli teisaldamine.

6. Peosaali territooriumi kasutamine
6.1 Peosaali territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Peosaali teenindusukse ette on lubatud sõita ainult kauba peale- ja mahalaadimiseks.
6.2 Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud, ilutaimed ja ilupuud, mida ei tohi kahjustada ning tiik, mis on sügav ja võib osutuda ohtlikuks. Tegemist on ilutiigiga ning selles ujumine on keelatud.
6.3 Keelatud on viibida ehitusjärgus olevate ehitiste territooriumil ning märjal ajal pehme pinnasega kohtades.
6.4 Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju loodusele.
6.5 Peosaali naabruses elavate isikute rahu ei tohi häirida. Öörahu on ajavahemikus kell 23.00 kuni 06.00. Pärast kella 23.00 toimuvad pidustused ja muusika mängimine suletud uste ja akendega siseruumides.
6.6 Ilutulestikku ei tohi lasta hiljem kui kell 23.00 ning ilutulestikku on lubatud lasta üksnes lõkkeplatsilt ja eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel.
6.7 Lemmikloomad ei ole peosaalis ja selle territooriumil lubatud, v.a kokkuleppel peosaaliga.

7. Leppetrahvid
7.1 Peosaali tagastamisega viivitamisel maksab kasutaja leppetrahvi 100 eurot iga viivitatud tunni eest.
7.2 Kui kasutaja rikub ükskõik millist punktides 4-6 sätestatud kohustust, võib peosaal otsustada, et tagatisraha ei kuulu tagastamisele. Minimaalne leppetrahv punktides 4-6 sätestatud kohustuse rikkumise eest on 100 eurot.
7.3 Kui kasutaja jätab koristamata peosaali või väliterritooriumi punktides 4.5, 5.3 ja 5.4 nimetatud viisil, kohustub kasutaja tasuma täiendavalt 100 eurot koristuse tasu.

8. Lõppsätted
8.1 Kaebused tuleb esitada esimesel võimalusel elektronposti aadressil info@aida.ee. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2 Peosaali ja selle kasutajate vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti õigust.
8.3 Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas, Eesti Vabariigis.
8.4 Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.

Lisad:
1. Tuleohutuseeskiri.

Lisa 1 – Tuleohutuseeskiri
Iga füüsiline isik on kohustatud järgima AidaPeosaalis ja selle territooriumil kehtestatud tuleohutuseeskirju, sh:
1. vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;
2. lahkumisel hoonest lülitama välja elektriseadmed;
3. tutvuma evakuatsiooniteede ja tulekustutusvahendite paiknemisega;
4. mitte lubama alaealiste kasutada süütevahendeid;
5. suitsetama ainult selleks ettenähtud kohtades väljapool maja;
6. mitte asetama kütteallikatele süttivaid esemeid;
7. mitte tegema territooriumil tuld ilma Aida peosaali nõusolekuta ning selleks mitte ettenähtud kohas ega jätma tuld järelevalveta;
8. mitte kasutama mitte töökorras olevaid elektriseadmeid;
9. mitte sulgema ega takistama evakuatsiooniteid ega hädaväljapääse.

Tegutsemine tulekahju korral:
1. tulekahju avastamisel on kõik inimesed kohustatud väljuma hoonest mööda määratud evakuatsiooniteed;
2. viivitamatult tuleb teatada häirekeskusele telefonil 112, kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb, nimetades oma ees- ja perekonnanime;
3. tagama eelkõige enda ohutuse ning seejärel teiste ohutuse;
4. võimaluse korral asuma tuld kustutama;
5. tõkestada tule levikut uste ja akende sulgemisega;
6. informeerida Aida peosaali esindajat tulekahjust;
7. tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada tulekahju tekkekoht ja ulatus; võimalik oht inimestele; muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud.

Scroll to Top